Ua | ru

Публічна оферта договору на використання сайту

Ця публічна оферта відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України направлено на укладення договору на використання сайту mangoworks.com.ua між Власником сайту та невизначеним колом юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у порядку та на умовах, передбачених нормами чинного законодавства України та даною публічною офертою на укладення договору на використання сайту mangoworks.com.ua (Далі публічна оферта).

1. Визначення термінів. Публічна оферта - пропозиція Власника сайту адресована невизначеному колу юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб укласти договір на використання сайту mangoworks.com.ua між Власником сайту та такими особами на умовах, передбачених нормами чинного законодавства України та даною публічною офертою. Акцепт публічної оферти - повне та безумовне підтвердження Виконавців/Замовників, прийняти викладені в цій публічній оферті умови на укладення договору на використання сайту mangoworks.com.ua. Сайт - програмний продукт, доступний для огляду в Інтернеті, що містить інформаційні матеріали, у тому числі бази даних, графічні, включаючи анімовані, та відео зображення, аудіо файли, прошивки та інше, і є доступним для загального огляду в мережі Інтернет третіми особами. Власник сайту - фізична особа підприємецьmangoworks.com.ua та всі інші особи, які матимуть належним чином оформлені права на сайт. Користувач сайту - юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка зайшла на сайт, заповнила відповідну сторінку реєстрації на сайті та набула статусу Виконавця/Замовника сайту. Виконавець - юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на сайті, розмістила про себе інформацію про можливість виконувати роботи/надавати послуги Замовникам таких робіт/послуг та сплатила Власнику сайту комісійну винагороду за користування послугами сайту в порядку та на умовах , передбачених цією публічною офертою. Замовник - юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на сайті, розмістила про себе інформацію, надала Заявку на виконання робіт/надання послуг Виконавцями таких робіт/послуг у визначеній Замовником сфері діяльності. Гість сайту - юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка заходила на сайт, але не пройшла процедуру реєстрації на сайті та не набула статусу Користувач сайту. Послуги Власника сайту - послуги, спрямовані виключно на задоволення інформаційних потреб Виконавців/Замовників щодо розміщення Заявок на виконання робіт/надання послуг та прийняття таких Заявок до виконання. Реєстрація на сайті - процедура проходження Виконавцями/Замовниками процедури реєстрації на сайті шляхом заповнення відповідної сторінки реєстрації на сайті. Сторінка реєстрації на сайті - сторінка певної форми з відповідними полями, що підлягають заповненню Виконавцями/Замовниками з метою їх ідентифікації як Користувачів сайту. Пароль - Секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особистості Виконавця/Замовника. Логін- алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Виконавця/Замовника. Логін разом із паролем зберігаються в обліковому записі та використовуються операційною системою для надання Виконавцю/Замовнику дозволу до ресурсів сайту. Логіном є вказана Виконавцями/Замовниками адреса електронної пошти під час реєстрації на сайті, обрання будь-якого іншого логіну заборонено. Заявка - надана Замовником оферта невизначеному колу Виконавців виконати роботи/надати послуги у визначені Замовником сфери діяльності. Узгоджена заявка - досягнуто між Виконавцем та Замовником згоди щодо виконання Виконавцем на користь Замовника певних робіт/надання послуг на погоджених між Виконавцем та Замовником умовах. Комісійна винагорода - сума коштів, яку Виконавець зобов'язаний сплатити Власнику сайту за наслідками прийняття Заявки Замовника до виконання.

2. Загальні положення.

2.1. Власник сайту в порядку та на умовах, передбачених цією публічною офертою, зобов'язується надавати Користувачам сайту, які пройшли процедуру реєстрації на сайті та отримали статус Виконавця/Замовника сайту послуги, спрямовані виключно на задоволення інформаційних потреб Виконавців/Замовників, а Виконавці/Замовники приймають на себе належним чином користуватися наданими Власником сайту послугами у суворій відповідності до норм чинного законодавства України, умов цієї публічної оферти та здійснювати оплату за користування послугами у випадках передбачених даною публічною офертою.

2.2. Виконавці/Замовники перед акцептом громадської оферти повинні детально ознайомитися з умовами цієї публічної оферти. У разі нерозуміння умов публічної оферти звернутися з відповідними питаннями до Власника сайту з метою роз'яснення (тлумачення) умов публічної оферти.

2.3. Власник сайту не несе жодної відповідальності за не ознайомлення, неналежне ознайомлення Виконавцями/Замовниками з умовами цієї публічної оферти та/або нерозуміння її умов. Вся відповідальність за ознайомлення з умовами цієї публічної оферти та розуміння її умов повністю та беззаперечно покладається на Виконавців/Замовників.

2.4. Виконавці/Замовники вважаються такими, що ознайомилися з цією публічною офертою та розуміють зміст її умов після переходу до процедури заповнення сторінки реєстрації на сайті.

2.5. Виконавці/Замовники підтверджують та гарантують, що розуміють всі правові наслідки акцепту цієї публічної оферти як на момент заповнення сторінки реєстрації на сайті, так і на майбутнє, мають необхідний обсяг прав та повноважень для акцепту цієї публічної оферти.

2.6. Виконавці/Замовники вважаються такими, що акцептували цю публічну оферту після заповнення сторінки реєстрації на сайті.

2.7. Договір на використання сайтуmangoworks.com.ua вважається укладеним між Власником сайту та Виконавцями/Замовниками після акцепту даної публічної оферти Виконавцями/Замовниками, що не вимагає додаткового оформлення на паперових носіях та діє в електронній формі протягом невизначеного терміну.

2.8. Усі дати, що вказані на сайті та які вказуються при використанні сайту, сервісів сайту визначаються за київським часом.

3. Порядок реєстрації на веб-сайті.

3.1. Сторінка реєстрації на сайті є сторінкою певної форми з відповідними полями для заповнення. Виділяють обов'язкові та необов'язкові поля для заповнення.

3.2. Обов'язковими для заповнення Виконавцями/Замовниками є такі поля сторінки: - статус Виконавця/Замовника: юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, - найменування, організаційно-правова форма, код ЄДРПОУ для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб-підприємців та для фізичних осіб; - Адреса електронної пошти, на який Власником сайту надсилається смс-повідомлення з кодом підтвердження. Вказаний у смс-повідомленні код підтвердження Виконавець/Замовник зобов'язаний вказати на сторінці реєстрації. У разі відсутності коду підтвердження реєстрація на сайті неможлива. При цьому за однією адресою електронної пошти Користувач сайту може зареєструватися на сайті лише один раз, повторна реєстрація за вказаною адресою електронної пошти заборонена; - номер мобільного телефону, на який Власником сайту надсилається смс-повідомлення з кодом підтвердження. Вказаний у смс-повідомленні код підтвердження Виконавець/Замовник зобов'язаний вказати на сторінці реєстрації. У разі відсутності коду підтвердження реєстрація на сайті неможлива. При цьому по одному номеру мобільного телефону Користувач сайту може зареєструватися на сайті лише один раз, повторна реєстрація за вказаним номером мобільного телефону заборонена; - регіон (територія) місця знаходження, місця проживання Виконавців/Замовників. - підтвердження про ознайомлення з умовами публічної оферти у повному обсязі та розуміння її умов. Якщо на думку Власника сайту зазначені Виконавцями/Замовниками дані/відомості є недостатніми для ідентифікації Виконавців/Замовників, то Власник сайту має право запросити додаткові дані/відомості, які Виконавці/Замовники відзначають в обов'язковому порядку, інакше такі Виконавці/Замовники будуть вважатися такими, які не пройшли процедуру реєстрації на сайті та не матимуть доступу до сайту як Виконавців/Замовників.

3.3. З метою забезпечення рівних умов для всіх Користувачів сайту, особи які бажають зареєструватися на сайті як Виконавці/Замовники тільки у спеціально відведених для цього полях зобов'язані вказувати про себе контактну інформацію, яка автоматично вноситься до особистого кабінету Виконавців/Замовників, а саме: - прізвище ім'я по батькові; - номер мобільного телефону, який служитиме для контактів (зв'язку); - E-Mail – адреса електронної пошти email.

3.4. Розміщувати зазначену у п. 3.3. контактну інформацію у будь-яких інших, не призначених для цього полях забороняється. Також забороняється вказувати в таких полях будь-яку іншу інформацію, у тому числі, але не лише Telegram, Viber, WhatsApp, Skype та ін.

3.5. За порушення правил розміщення контактної інформації відповідно до умов цієї публічної оферти Власник сайту має право заблокувати акаунт (сторінку на сайті) Виконавців/Замовників.

3.6. Власник сайту має право вказувати додаткові (необов'язкові) поля сторінки реєстрації для заповнення, які не підлягають обов'язковому заповненню, але можуть мати додаткову інформацію про Виконавців/Замовників. Виконавці/Замовники самостійно на власний розсуд приймають рішення про заповнення/незаповнення додаткових (не обов'язкових) полів сторінки реєстрації.

3.7. Якщо сторінку реєстрації заповнено від імені юридичної особи, то вважається, що особа, яка здійснювала заповнення сторінки реєстрації на сайті, мала необхідний обсяг прав та повноважень діяти від імені такої юридичної особи.

3.8. Виконавці/Замовники самостійно вибирають для себе логін та пароль, які мають бути унікальними і не повторюватися. Логіном є вказана Виконавцями/Замовниками адреса електронної пошти під час реєстрації на сайті, обрання будь-якого іншого логіну заборонено. Пароль повинен складатися з наступної комбінації знаків. Виконавці/Замовники зобов'язані не розголошувати логін та пароль будь-яким третім особам та несуть усі несприятливі наслідки/ризики, пов'язані з таким розголошенням. У свою чергу Власник сайту звільняється від будь-якої відповідальності за несанкціоноване (незаконне) використання логіну та паролю Виконавців/Замовників третіми особами та використану внаслідок такого несанкціонованого доступу інформацію/дані про Виконавців/Замовників.

3.9. Виконавці/Замовники не мають права вказувати про себе недостовірну та неактуальну інформацію, інформацію, яка ганьбить честь, гідність, репутацію інших осіб, не відповідає нормам суспільної моралі, спрямована на заклики до терористичних дій, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, містить заклики до релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, заклики до насильства тощо.

3.10. Виконавець, який здійснює заповнення сторінки реєстрації на сайті, має право натиснути відповідне позначення/позначку на сайті для заповнення додаткової інформації про себе як Виконавця певних робіт/послуг.

3.11. Виконавці/Замовники зобов'язані вказувати про себе лише достовірну та актуальну інформацію та несуть юридичну відповідальність за достовірність таких даних.

3.12. Виконавці/Замовники не мають права самостійно змінювати вказані ними номери мобільного телефону під час здійснення реєстрації на сайті. Зміна мобільного телефону можлива лише за попередньої погодження про таку зміну Власником сайту і не більше (трьох) разів. Для цього Виконавець/Замовник надсилає Власнику сайту повідомлення про надання згоди на зміну мобільного телефону. У разі надання такої згоди з боку Власника сайту, Власником сайту Виконавцям/Замовникам на їх мобільні телефони надсилається смс-повідомлення з кодом підтвердження, наявність якого відкриває Виконавцям/Замовникам доступ для внесення даних про зміну мобільного телефону. За відсутності згоди Власника сайту про зміну мобільного телефону доступ до внесення даних про зміну мобільного телефону вважається не наданим Власником сайту і претензії з цього приводу не з'являються.

3.13. Власник сайту не зобов'язаний будь-яким чином перевіряти надані Виконавцями/Замовниками дані про себе, свою діяльність, надані Заявки, умови виконання Заявок тощо, однак має право надавати попередження про необхідність відображення достовірної та актуальної інформації, видаляти, блокувати надану Виконавцями/Замовниками інформацію , якщо на думку Власника сайту надана Виконавцями/Замовниками інформація не відповідає умовам цієї публічної оферти та/або містить характер інформації, передбаченої п. 3.9. реальної громадської оферти.

3.14. Власник сайту не несе жодної відповідальності за достовірність наданих Виконавцями/Замовниками даних про себе, свою діяльність, наданих Заявок тощо.

3.15. Усі претензії щодо наданої Виконавцями/Замовниками інформації (даних) висуваються виключно Виконавцям/Замовникам такої інформації, у свою чергу Власник сайту не зобов'язаний розглядати такі претензії та приймати відповідне рішення за результатами наданих претензій.

4. Структура сайту.

4.1. Сайт має певну структуру, яка складається з наступних сторінок, доступних для огляду Користувачами та Гостями сайту: – Головна. - Сторінка із завданнями. - Сторінка завдань. - Створення завдання (для всіх категорій та підкатегорій). - список Виконавців, який формується на підставі рейтингу Виконавців, кількості позитивних відгуків за відповідними категоріями. - Реєстрація (Виконавець/Замовник). - Pop-up вікно авторизації. - Як це працює (текстові сторінки з описом функціоналу сайту). - Особистий кабінет. В Особистому кабінеті Користувач сайту може керувати своїми контактними даними, Особистим рахунком, інформацією про себе та своїми роботами/послугами, а також керувати налаштуваннями повідомлень про події на сайті та пов'язаними з його обліковим записом (у кожного Користувача сайту є унікальний ID). - Профіль. - Я Замовник. - Я Виконавець. - Повідомлення. - Особистий рахунок. - Налаштування. - Блог – набір статей, нотаток на будь-яку тему від Власника сайту з можливістю їх коментування. - Статичні сторінки (про Власника сайту, контакти, вакансії, умови використання, політика).

4.2. Користувачі сайту мають доступ до всіх сторінок сайту. Гості сайту мають доступ тільки до тих сторінок сайту, доступ до яких надано (дозволено) Власником сайту.

4.3. Сайт містить розділ «Допомога», основна мета якого надати Виконавцям / Замовникам необхідну консультацію/допомогу у сприянні оперативного вирішення непорозумінь/спірних питань у роботі з сайтом.

4.4. Сайт містить розділ «Питання - Відповідь», в якому як Користувачі сайту, так і Гості сайту мають право ставити запитання Власнику сайту та містить відповіді на такі питання з боку Власника сайту.

4.5. Власник сайту має право самостійно без додаткового повідомлення Виконавців/Замовників змінювати структуру сайту: видаляти сторінки, що діють, створювати нові сторінки, вносити будь-які зміни та доповнення, змінювати оформлення, дизайн сайту і так далі.

5. Умови надання послуг Власником сайту.

5.1. Власник сайту надає Виконавцям / Замовникам виключно інформаційні послуги, спрямовані на задоволення інформаційних потреб Виконавців/Замовників щодо розміщення Заявок на виконання робіт/надання послуг та прийняття таких Заявок до виконання у наступних сферах (категоріях): - Web-розробка. - Кур'єрські послуги. - Послуги для тварин - Будівельні роботи та ремонт - Перевезення - Маркетинг, реклама та просування - Встановлення, ремонт та обслуговування техніки. - Краса і здоров'я. - Бізнес-послуги - Дизайн. - послуги тренерів - Заходи та промо-акції - Домашній майстер - Навчання - Фото, відео та аудіо - Клінінгові послуги - Віддалена робота.

5.2. Власник сайту не гарантує укладення договорів між Виконавцем та Замовником, не здійснює вплив на Виконавців/Замовників для оформлення договірних відносин між Виконавцем та Замовником та не бере участі у укладанні будь-яких договорів/угод між Виконавцем та Замовником.

5.3. Власник сайту не несе жодної відповідальності за якість, оперативність, відповідність виконаних Виконавцями на користь Замовників робіт/надання послуг шкоду/збитки/упущену вигоду, які можуть виникнути у Замовників внаслідок неналежного виконання робіт/надання послуг з боку Виконавців таких робіт/послуг. Усі претензії щодо виконаних робіт/наданих послуг та можливу шкоду/збитки/упущену вигоду пред'являються Замовниками виключно Виконавцям таких робіт/послуг.

5.4. Власник сайту не несе будь-якої відповідальності за повноту та своєчасність здійснення Замовниками оплати за виконані роботи/надані послуги на користь Виконавців таких робіт/послуг та шкоду/збитки/упущену вигоду, які можуть виникнути у Виконавців внаслідок неналежного виконання Замовниками своїх зобов'язань щодо оплати виконаних робіт/наданих послуг на користь Виконавців таких робіт/послуг. Усі претензії щодо несплати/не повної оплати виконаних робіт/наданих послуг та можливу шкоду/збиток/упущену вигоду пред'являються Виконавцями виключно Замовникам таких робіт/послуг.

5.5. Власник сайту не бере участі у регулюванні договірних відносин між Виконавцями та Замовниками та не бере участі у розгляді будь-яких суперечок між Виконавцем та Замовником як у добровільному, так і в судовому порядку.

5.6. Власник сайту вважається таким, що надав Виконавцям / Замовникам інформаційні послуги після їх реєстрації на сайті, оформлення Заявок, прийняття Заявок до виконання тощо.

6. Порядок розміщення та погодження Заявок на виконання робіт/надання послуг.

6.1. Зареєстрований на сайті Замовник має право розмістити Заявку на виконання робіт/надання послуг шляхом заповнення на сайті відповідної сторінки для формування Заявок, що є реєстрацією Заявки. Розміщення (реєстрація) Заявки на сайті здійснюється на безоплатній основі.

6.2. Сторінка конкретної Заявки включає відповідні дані, що заповнюються Замовниками та якими, зокрема, але не виключно можуть бути: сфера (категорія) виконаних робіт/наданих послуг, приблизна вартість виконаних робіт/наданих послуг, які є прийнятними для Замовника, місце виконання робіт/надання послуг, вимоги до якості та гарантій виконаних робіт/наданих послуг, терміни виконання робіт/надання послуг.

6.3. Забороняється розміщувати заявки, метою яких, зокрема, але не є: - надання послуг з розповсюдження та/або рекламування товарів/робіт/послуг Замовника та/або третіх осіб; - заклики з метою заохочення Користувачів сайту, Гостей сайту відвідувати сайти будь-яких інших третіх осіб та зареєструватися на таких сайтах; - вчинення дій щодо зміни статистичних даних сайту, кількості підписаних осіб на сайті тощо; - замовлення з приводу автоматичного або ручного розсилання запрошень та повідомлень користувачам соціальних мереж, email – повідомлень; - заявка, що містить характер інформації, передбачений п. 3.9 цієї публічної оферти.

6.4. Власник сайту має право без будь-яких пояснень та повідомлень видаляти Заявку Замовника або надсилати Замовнику попередження про необхідність коригування Заявки, яка не відповідає умовам цієї публічної оферти та/або містить характер інформації, передбаченої п.п 3.9., 6.3. цієї публічної оферти та вказує термін здійснення відповідного коригування Заявки. В іншому випадку Власник сайту має право застосовувати до Замовника, передбачені п. 6.5 цієї публічної оферти дії.

6.5. Власник сайту має право блокувати, видаляти, виправляти, знімати з реєстрації Заявки Замовників, які не відповідають умовам цієї публічної оферти незалежно від того, надсилалося попередньо попередження про необхідність коригування Заявки згідно з п. 6.4 цієї публічної оферти чи ні.

6.6. Після заповнення (реєстрації) Заявки на сайті, така Заявка в автоматичному режимі з'являється на сайті та доступна всім Виконавцям незалежно від місця знаходження, місця проживання Виконавців.

6.7. Замовник має право змінити (коригувати) умови Заявки до першої публікації відповіді (пропозиції) на таку Заявку з боку будь-якого Виконавця.

6.8. Замовник має право видалити Заявку до моменту погодження такої Заявки в порядку та на умовах, передбачених цією публічною офертою.

6.9. Кожен із зареєстрованих Виконавців має доступ до Заявок Замовника та має право давати відповіді (пропозиції) на такі Заявки, пропонуючи свої умови співробітництва шляхом зазначення, зокрема, але не виключно вартості виконаних робіт/наданих послуг, терміну їх виконання, надання гарантії якості тощо.

6.10. Надаючи відповіді (пропозиції) на Заявки Замовників, Виконавці зобов'язані вказувати повну вартість робіт/послуг у грошовій одиниці України «гривні», виходячи з якої Виконавці погоджуються виконати умови Заявки на користь Замовників у повному обсязі та яка включає вартість всіх етапів/стадій/ дій, які необхідні для виконання робіт/надання послуг з відповідної заявки в повному обсязі та належним чином.

6.11. Виконавцям забороняється вказувати у відповіді (пропозиції) на Заявку Замовника не повну вартість робіт/послуг, на основі якої Виконавці погоджуються виконати умови Заявки на користь Замовників, а окремих етапів/стадій/дій таких робіт/послуг.

6.12. Виконавці мають право змінювати раніше запропоновану вартість робіт/послуг, за якою вони погоджуються виконати роботи/надати послуги на користь Замовників за однією і тією самою Заявкоюу бік зменшення та не більше 3 (трьох) разів.Підвищувати раніше запропоновану вартість робіт/послуг, за якою Виконавці погоджуються виконати роботи/надати послуги на користь Замовників за тією самою Заявкою заборонено. Остаточно запропонована вартість робіт/послуг, за якою Виконавці погоджуються виконати роботи/надати послуги на користь Замовників за відповідною Заявкою, визначається останньою наданою відповіддю (пропозицією) на таку Заявку.

6.13. При виявленні Власником сайту випадків порушення Виконавцями правил розміщення (вказання) вартості робіт/послуг, за якою вони погоджуються виконати роботи/надати послуги на користь Замовників за однією і тією самою Заявкою, а також виявлення випадків зміни вартості робіт/послуг за фактом виконання тієї чи іншої іншої Заявки, Власник сайту має право перерахувати комісійну винагороду та виставити Виконавцю відповідний рахунок на оплату, а також вправі застосувати до Виконавця штрафні санкції у розмірі 500 грн. та заблокувати сторінку Виконавця на сайті.

6.14. У заявці відображається кількість отриманих відповідей (пропозицій) на таку Заявку та обраний Виконавець, доступ до яких мають усі Користувачі сайту.

6.15. Замовник при аналізі всіх відповідей (пропозицій) на Заявку має право вибрати (підтвердити) Виконавця Заявки як особа, яка виконуватиме на користь Замовника замовлені роботи/послуги. При виборі Виконавця Заявки, Заявка набуває статусу «узгоджена», а Виконавець та Замовник вважаються такими, що уклали між собою договір про виконання робіт/надання послуг. При цьому обраний Виконавець відображається всім Користувачам сайту.

6.16. Після того як Заявка набула статусу «узгоджена» Власник сайту забезпечує надання контактних даних про Виконавця та Замовника, які були вказані Виконавцем/Замовником під час реєстрації на сайті, один одному, а саме номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, місцезнаходження/місце проживання Виконавця/ Замовника тощо.

6.17. Після надання Власником сайту Виконавцям/Замовникам контактних даних один про одного, Виконавці та Замовники самостійно зв'язуються один з одним будь-яким зручним для них способом на підставі отриманої інформації.

6.18. Договірні відносини, що виникли між Виконавцями та Замовниками, повинні визначатися на узгодженій між ними Заявці, яка передбачає конкретний перелік робіт/послуг, вимоги до якості таких робіт/послуг, вартість робіт/послуг, строки виконання робіт/надання послуг, та яка є невід'ємною частиною укладеного між Виконавцем та Замовником договору на виконання робіт/надання послуг. Виконавці та Замовники не мають права вирішувати питання про виконання робіт/надання послуг, не передбачених узгодженою між ними Заявкою.

6.19. Виконавці гарантують якість виконаних робіт/наданих послуг на користь Замовників таких робіт/послуг, які повинні відповідати умовам Заявки та нормам чинного законодавства України та беруть на себе повну відповідальність за неналежне виконання робіт/надання послуг, за необґрунтовано вказану вартість таких робіт/послуг, яка не відповідає реальним показникам, порушення термінів виконання робіт/надання послуг тощо. Виконавці несуть відповідальність за всі дії/бездіяльність залучених ними третіх осіб до виконання робіт/надання послуг.

6.20. Виконавці виконують роботи/надають послуги на користь Замовників самостійно на свій страх та ризик з використанням своєї техніки, матеріалів, обладнання. Якщо інше не передбачено домовленістю між Виконавцем та Замовником, Виконавці на власний розсуд мають право залучати до виконання робіт/надання послуг третіх осіб, які мають відповідні знання, досвід, кваліфікацію виконання аналогічних видів робіт/надання послуг. Залучення таких осіб відбувається без погодження із Замовниками. Вся відповідальність за дії/бездіяльність залучених Виконавцями третіх осіб повністю покладається на Виконавців.

6.21. Якщо інше не передбачено домовленістю між Виконавцем та Замовником, Виконавці мають право достроково виконати роботи/надати послуги на користь Замовників за відповідною Заявкою, а Замовники зобов'язані прийняти такі роботи/послуги як належним чином виконані роботи/надані послуги та сплатити їхню вартість.

6.22. Під час виконання робіт/надання послуг Замовники мають право вимагати від Виконавців надання достовірної та повної інформації про хід та стан виконаних робіт/наданих послуг шляхом надання відповідних звітів, у тому числі відеозвітів, фотозвітів, надання іншої достовірної інформації та даних щодо дотримання строків виконання робіт/ надання послуг.

6.23. Замовники не мають права вимагати від Виконавців виконання робіт/надання послуг, які не передбачені відповідною Заявкою. Виконання не передбачених Заявкою робіт/послуг може відбуватися шляхом укладання між Виконавцем та Замовником нового договору на виконання робіт/надання послуг та повною оплатою таких робіт/послуг із боку Замовників.

6.24. Замовники беруть на себе зобов'язання оплачувати лише належним чином виконані Виконавцями роботи/надані послуги відповідно до умов Заявки та норм чинного законодавства України. Неналежним чином виконані роботи/надані послуги або роботи/послуги, які не відповідають умовам Заявки та нормам чинного законодавства України, оплаті не підлягають.

6.25. Власник сайту не контролює та не повинен контролювати роботи/послуги, які замовляють Замовники та які виконуються Виконавцями за допомогою використання інформаційних ресурсів сайту. В результаті всі Виконавці/Замовники знають та розуміють, що Власник сайту не має жодного відношення до робіт/послуг, які замовляються Замовниками та виконуються Виконавцями за допомогою використання інформаційних ресурсів сайту та не контролює виконання таких робіт/надання послуг.

6.26. Виконавці/Замовники беруть на себе повну відповідальність та ризики за використання інформаційних ресурсів сайту. Власник сайту не гарантує та не повинен гарантувати якість виконаних робіт/наданих послуг Виконавцями на користь Замовників за тією чи іншою Заявкою, не гарантує здійснення оплати Замовниками на користь Виконавців під час виконання останніми робіт/надання послуг. Власник сайту не несе відповідальності за збитки/збитки/упущену вигоду, які можуть виникнути у Виконавців/Замовників в результаті використання інформаційних ресурсів сайту та, зокрема, але не виключно пов'язані з дією/бездіяльністю Виконавців/Замовників та/або дією/бездіяльністю будь-яких третіх осіб.

6.27. Виконавці/Замовники приймають на себе повну відповідальність за оцінку точності інформації, яка отримана ними в результаті використання інформаційних ресурсів сайту і яка спрямована виключно на задоволення інформаційних потреб Виконавців/Замовників щодо розміщення Заявок на виконання робіт/надання послуг та прийняття таких Заявок до виконання. Власник сайту не несе відповідальності за нерозуміння Виконавцями/Замовниками інформації, що розміщується на сайті.

7. Порядок здійснення оплати Виконавцями на користь власника сайту.

7.1. Після укладення договору на виконання робіт/надання послуг між Виконавцем та Замовником, Власник сайту виставляє Виконавцю рахунок на оплату за надані інформаційні послуги (комісійна винагорода). Власник сайту виставляє рахунок на оплату шляхом його виставлення в особистому кабінеті Виконавця або через його направлення на адресу електронної пошти Виконавця. Вартість наданих інформаційних послуг (комісійна винагорода) обчислюється у відсотковому співвідношенні від вартості робіт/послуг за відповідною Заявкою та складає 10% від вартості робіт/послуг.

7.2. Виконавець зобов'язаний сплатити рахунок за надані інформаційні послуги протягом 5 (п'яти) календарних днів від дня виставлення такого рахунку Власником сайту. До моменту оплати рахунку в повному обсязі, Виконавець не має доступу до інших Заявок Замовників для надання відповідей (пропозицій) на такі Заявки.

7.3. Виконавець при реєстрації на сайті має право створити свій особистий рахунок та здійснювати оплату за надані Власником сайту інформаційні послуги через Приват24, Мастеркард, Віза, Перфект Мані. Оплата для Приват 24 Мастеркард, Віза, Перфект Мані здійснюється через liqpay.

7.4. Виконавець має право придбати у Власника сайту PRO обліковий запис, який передбачає: - відстрочення оплати комісії за 3 (трьома) Заявками; - брати участь у торгах з позначкою «лише для PRO» - Розміщення на сторінці Виконавця позначки «PRO».

7.5. Вартість PRO облікового запису вказана на сторінці «Тарифи» та розраховується в залежності від часу, на який купується PRO обліковий запис.

7.6. Власник сайту не несе жодної відповідальності за зміни особистих рахунків Виконавців, які виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб.

8. Права та обов'язки Сторін.

8.1. Власник сайту має право: - перевіряти надані Виконавцями/Замовниками дані на відповідність умовам цієї публічної оферти та вимогам п. 3.9 цієї публічної оферти; - надавати Виконавцям/Замовникам попередження про необхідність коригування даних/інформації, що надаються останніми, коригування Замовником Заявки; - видаляти, блокувати надані Виконавцями/Замовниками дані (інформацію), Заявки Замовника, якщо на думку Власника сайту надані Виконавцями/Замовниками дані (інформація), Заявки Замовника не відповідають умовам цієї публічної оферти та/або містять характер інформації, передбаченої п.п. 3.9., 6.3. реальної громадської оферти; - використовувати вказані Виконавцями/Замовниками адреси електронної пошти, номери мобільних телефонів для надсилання відповідних листів/повідомлень; - у випадках, передбачених чинним законодавством України, розголошувати надані Виконавцями/Замовниками дані (інформацію); - без попереднього повідомлення Виконавців/Замовників змінювати структуру сайту, видаляти та створювати нові Сторінки сайту; - Власник сайту не гарантує Виконавцям/Замовникам цілодобовий та безперебійний доступ до сайту та не несе жодної відповідальності за збої у роботі сайту; - власник сайту має право у будь-який час доби без попереднього повідомлення Виконавців/Замовників здійснювати технічне обслуговування сайту, які можуть вплинути на роботу сайту; - за порушення правил розміщення контактної інформації відповідно до умов цієї публічної оферти Власник сайту має право заблокувати акаунт (сторінку на сайті) Виконавців / Замовників; - за порушення умов цієї публічної оферти Виконавцями/Замовниками, Власник сайту має право відмовити таким особам у наданні інформаційних послуг відповідно до умов цієї публічної оферти шляхом блокування сторінок Виконавців/Замовників; - Власник сайту має право видаляти з серверів сайту будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Власника сайту, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують умови цієї публічної оферти; - Власник сайту має повне та беззастережне право у будь-який час доби обмежувати доступ до сайту, сервісів сайту Виконавцям/Замовникам/Гостям сайту; - Власник сайту на власний розсуд має право відмовити у доступі до сайту, до сервісів сайту Виконавцям/Замовникам незалежно від того порушувалися такими Виконавцями/Замовниками умови цієї публічної оферти чи ні; - Власник сайту має право на комісійну винагороду у випадках, передбачених цією публічною офертою.

8.2. Власник сайту зобов'язаний: - у порядку та на умовах, передбачених цією публічною офертою надавати інформаційні послуги Виконавцям/Замовникам.

8.3. Виконавці/Замовники мають право: - у порядку та на умовах, передбачених даною публічною офертою користуватися послугами Власника сайту; - створювати повідомлення на сайті, у тому числі, але не виключно шляхом формування заявок, надання відповідей на заявки, залишення відповідних коментарів, відгуків, питань тощо; - переглядати Сторінки іншого Користувача сайту та бачити його статус у системі, кількість Заявок, кількість виконаних Заявок, послуги, рейтинг та відгуки; - звертатися до Власника сайту з проханням оперативного вирішення непорозумінь/спірних питань у роботі з сайтом.

8.4. Виконавці/Замовники зобов'язані: - неухильно виконувати умови цієї публічної оферти; - повідомляти про себе лише достовірну та актуальну інформацію, яка не повинна ганьбити честь, гідність, репутацію інших осіб, повинна відповідати нормам суспільної моралі, не повинна бути спрямована на заклики до терористичних дій, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розпалювання релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, заклики до насильства тощо; - повідомляти Власника сайту про всі виявлені факти несанкціонованого використання сайту третіми особами; - у порядку та на умовах, передбачених даною публічною офертою здійснювати оплату за надані Власником сайту інформаційні послуги; - Виконавці/Замовники гарантують, що мають весь необхідний обсяг прав та повноважень на використання інформації, матеріалів, які ними розміщуються на сайті та гарантують, що такі права ніким не заперечуються, у тому числі у судовому порядку; - Виконавці / Замовники гарантують, що будь-яка інформація, матеріали, які розміщуються на сайті, не порушують прав третіх осіб, не принижують їх честь, гідність, репутацію; - несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за неналежне/протиправне використання сайту: матеріальну, адміністративну, кримінальну.

8.5. Виконавці/Замовники передають свої персональні дані Власнику сайту при реєстрації на сайті та надають повне та беззастережне право Власнику сайту в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, використовувати та розголошувати надану ними інформацію про себе як при реєстрації на сайті, так і при внесенні відповідних змін до такої інформації.

8.6. Виконавці/Замовники сайту надають свою згоду Власнику сайту надсилати на їхню електронну пошту, номери мобільних телефонів у будь-який час повідомлення інформаційного характеру, у тому числі рекламного характеру.

8.7. Виконавцям/Замовникам забороняється вказувати будь-які свої контактні дані, зокрема, але не виключно адреси електронної пошти, номери мобільного телефону, Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, відгуки, коментарі, листування, Заявки, відповіді (пропозиції) на Заявках тощо.

8.8. Зазначену у п. 8.7. інформацію Власник сайту має право видаляти та/або блокувати її внесення у відгук, коментарі, листування в Заявки, у відповіді (пропозиції) на Заявки і так далі.

9. Право інтелектуальної власності.

9.1. Усі передбачені чинним законодавством України виняткові майнові права на сайт як на об'єкт права інтелектуальної власності, зокр
Публічна оферта договору на використання сайту